U Murskom Središću, 11.12.2020.

OPĆENITO UVJETI I ODREDBE

OPĆENITO TERMINIMA
Članak 1.

1.1. Ovi Opći uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sadrže odredbe kojima se uređuju međusobna prava i obveze SOBOČAN D.O.O., trgovačko društvo za proizvodnju opreme, Mursko Središće, Osobna identifikacija Broj: 00904641575 (u daljnjem tekstu: Dobavljač) i pravne osobe i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Klijent) u vezi s kupnjom proizvoda i usluga Prodavač. Primjena Općih uvjeta poslovanja klijenta je Isključeni.
1.2. Prihvaćanjem ponude Dobavljača Klijent potvrđuje da upoznat je sa sadržajem Općih uvjeta i suglasan je s njihovom prijavom. Ti opći Uvjeti postaju sastavni dio ugovora između Dobavljača i Klijenta (u daljnjem tekstu: Ugovor, Kupoprodajni ugovor). Ako je prihvaćena pisana ponuda ili pojedinačni Ugovor sklopljen s Klijent se razlikuje od Općih uvjeta, odredbi pojedinog Ugovora primijeniti.

NARUČIVANJE USLUGA I PROIZVODA
Članak 2
2.1. Upit ili nalog Klijenta mora sadržavati osnovne informacije o Klijentu, opis željene usluge i/ili proizvoda, kao i opis željene usluge i/ili proizvoda, kao i potrebnu količinu i približno ili fiksno vrijeme isporuke.
Na temelju dostavljenih informacija, Dobavljač sastavlja početnu ponudu koja se po potrebi i prema potrebi može prilagoditi Klijentu prema zahtjevima Klijenta, nakon čega Dobavljač izdaje konačnu ponudu koja označava sve glavne komponente Ugovora, kao što su količina, cijena, uvjeti plaćanja, datumi isporuke (i ako je predmet ponude) i navodeći razdoblje valjanosti ponude.
razdoblje valjanosti ponude Dobavljača može se produljiti samo u pisanom obliku ili elektronički.
2.2. Za izgovorene naredbe Klijentu će biti poslan e-mail za potvrdu nalog, koji Klijent mora potvrditi. Sva prava i obveze povezane s odnosom između Dobavljač i Klijent počinju u trenutku primitka konačne ponude koju je Dobavljač poslao u pisanom tekstu komunikaciju (e-mail, faks, osobno) ili implicitnim ili prešutnim pristankom Klijenta (uključujući, ali ne ograničavajući se na plaćanje početne naknade navedene u nalogu) i smatra se da se pri tome u trenutku sklapanja ugovora između Klijenta i Dobavljača (u daljnjem tekstu: Ugovor) u poštovanje naručene robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: Predmet ugovora).
2.3. Klijent je dužan Dobavljaču dostaviti točne dimenzije prostor za koji su namještaj i oprema projektirani i/ili proizvedeni. Ako je potrebno, i ako je potrebno, i ako dogovoreno, Klijent je dužan Osigurati Prodavatelju pristup prostoru koji treba opremiti, za svrhu poduzimanja točnih mjerenja prostora. Trošak mjerne usluge je Odgovornost klijenta osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku. Dobavljač je odgovoran samo za mjerenje ako su ga osobno obavili i to u pripremljenom prostoru u kojem su naknadni radovi, što bi utjecalo na veličinu prostora, nije izvršeno.
2.4. Ako Klijent otkazuje narudžbu nakon potvrde konačne ponude Dobavljača, to se smatra raskid Ugovora, a primjenjuju se odredbe članka 8.2. ovih Općih uvjeta. Klijent nema pravo otkazati narudžbu nakon što ih dobavljač obavijesti da je Subjekt ugovora je proizveden i spreman je za isporuku. 

CIJENA
Članak 3.

3.1. Cijene prikazane u cjeniku predstavljaju neto cijene proizvoda i ne uključuju nikakve dodatne troškove, radove ili usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pakiranje, prijevoz, istovar, ugradnju, osiguranje itd.
3.2. Porez na dodanu vrijednost obračunava se u skladu s važećim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost Republike Hrvatske Hrvatska.
3.3. Cijena navedena u konačnoj ponudi Dobavljača prihvaćena od strane Klijent slanjem naloga obvezuje Dobavljača i Klijenta i ne može se mijenjati nakon ponuda je prihvaćena.
3.4. Ovisno o ugovoru, cijena, osim roba ili usluge koje su predmet transakcije, mogu uključivati pakiranje, prijevoz, osiguranje, ugradnju i/ili mjerenje, koje se mora navesti u ponudi/Ugovoru i faktura. Ako nakon prihvaćanja konačne ponude Klijent napravi nove zahtjeve ili promijeni izvorni specifikaciju na kojoj se temeljila konačna ponuda, odnosno ako se okolnosti promijene bez dobavljač će kreirati novu ponudu ili izmijeniti postojeću ponudu.
3.5. Uvjeti i dinamika plaćanja klijenta određuju se zasebno za svaku ugovorenu tvrtku.
3.6. Nepoštivanje dogovorene dinamike plaćanja od strane Klijenta daje pravo na Dobavljač će raskinuti ugovor o nabavi i postupiti u skladu s člankom 8.1. ovih općih Terminima.
3.7. Dobavljač zadržava puna imovinska prava nad isporučenom robom sve dok ta je roba plaćena u cijelosti. Unatoč poštovanju imovinskih prava, rizik od slučajni kolaps ili oštećenje robe snosi Klijent od trenutka kada je roba prenijeti na njih. Svi mogući troškovi povezani s poštivanjem imovine Dobavljača prava (uključujući, ali ne ograničavajući se na, postupovnu naknadu u pravnim pitanjima protiv Klijenta ili treće strane, troškove prijevoza itd.), snosi Klijent. U slučaju neplaćanja nabavnu cijenu, Dobavljač ima pravo birati između sljedećeg:
- zahtijevati otplatu duga s pravnim interesom, ili
- naknadno, u bilo kojem trenutku, zahtijevati da Klijent vrati robu koja vlasništvo su Dobavljača.
Primanjem robe koja je vlasništvo Dobavljača, dobavljač Klijent nije oslobođen odgovornosti za štetu i troškove prema Dobavljaču u skladu s ovim Opći uvjeti. Klijent je dužan čuvati imovinu Dobavljača od bilo kakvog uništenja, pogoršanje vrijednosti ili gubitka promatranjem dobrih poslovnih praksi. Ako bilo koja treća strana pokuša uspostaviti ili ostvariti bilo koje od svojih prava na imovinu Dobavljača, Klijent je dužan učiniti sve kako bi se to spriječilo i bez odgode obavijestili Dobavljača.

ISPORUKA
Članak 4
4.1.
 Osim ako nije izričito dogovoreno drukčije, počinje razdoblje isporuke robe ili usluga prvog radnog dana nakon prihvaćanja konačne ponude. Za potrebe ovih Općih Uvjeti, dani od ponedjeljka do petka smatraju se radnim danima. Klijent je dužan primiti djelomične isporuke, osim ako nije drugačije dogovoreno.
4.2. Osim ako nije izričito dogovoreno u suprotnom, odgovornost Dobavljača i Klijenta povezana s isporukom robe je zasebno za svaku zaključenu transakciju na temelju dogovorenog pariteta ICC Incoterms 2020.
4.3. Naručitelj je dužan pružiti ovlaštenu osobu koja je odmah nakon istovar robe, provjerit će dokumentaciju za prijevoz i preuzimanje robe, a sve u u skladu s Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1912, 4. prosinca 2018., prema kojoj stjecatelj robe (Klijent) dužan je dobavljaču dostaviti pisanu izjavu (ili drugu dokaz o otpremi ili prijevozu iz odjeljka 3. robu je otpremio ili prevezao stjecatelj ili treća strana u ime stjecatelja.
4.4. Prodavatelj je dužan ispoštovati ugovorene rokove isporuke u pozitivnih poslovnih odnosa, ali dogovoreni rokovi isporuke nužno se preusmjeravaju u više sile (popis nije konačan): epidemija i pandemija, prirodne nesreće i prirodne katastrofe, požar, terorizam, hakerski napadi, prekid opskrbe strujom, neuobičajeno duga carinska kontrola razdoblja, kašnjenja u pružanju usluga dostave ili druge okolnosti koje su izvan kontrole Dobavljača i utjecaj.
U gore navedenim slučajevima Dobavljač će biti oslobođen ispunjavanja svojih obveza vremena kada prepreke više sile i drugi događaji na koje Dobavljač ne može utjecati prestanu postojati.

INSTALACIJA
Članak 5.
5.1. 
Za točne i kvalitetne instalacija kupljenih artikala, prostor namijenjen za ugradnju kupljenih artikala mora biti minimalnim uvjetima, što znači da su svi građevinski radovi u prostoriji završeni i da prostor je opremljen svim potrebnim instalacijama, kao što su, uključujući, ali ne ograničavajući se na, električnu energiju, rasvjetu i vodu.
5.2. Instalacija se može zaključiti na takav način da ga obavlja Dobavljač ili treća strana u ime Dobavljača, Klijenta s dobavljačem s dobavljačem nadzor stručnjaka kojeg je osigurao Prodavatelj ili klijent. Dobavljač nije odgovoran za nedostatke u predmetu Ugovora koji su nastali kao rezultat ugradnje ako je Dobavljač nije sudjelovao u instalaciji.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Članak 6

6.1. Idejni projekt, detaljan dizajn i drugi autorska prava i prava intelektualnog vlasništva povezana s predmetom Kupoprodajnog ugovora svojstvo Dobavljača, osim ako je drugačije definirano ugovor. 

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I JAMSTVO DOBAVLJAČA
Članak 7.

7.1. Dobavljač jamči da predmet kupoprodajnog ugovora nema nedostataka u izradi, proizvodu i funkcionalnosti i trajnosti materijala (uključujući boju) i jamči da će proizvod ostati nepromijenjen najmanje 12 mjeseci od trenutka ugradnje ili stavljanja u objekt za koji je ona je stvorena.
7.2. Ako se prijenos predmeta obavlja u prisutnosti dobavljača, Klijent će navesti sve prigovore na stanje artikala zaprimljenih u zapisnik o isporuci tijekom pregleda sastavljenog i instaliranog predmeta ugovora o kupoprodaji. Ako prijenos se vrši bez nazočnosti Dobavljača, Klijent je dužan obavijestiti Dobavljača o materijalnih nedostataka, bez odgode, odmah nakon primitka predmeta Ugovora. Ako klijent nije naveo nikakve prigovore i pritužbe u zapisniku o isporuci, odnosno, ako bez ikakvog kašnjenja, odmah nakon primitka Predmeta ugovora, Dobavljač nije obaviješten ni o jednom prigovora, smatra se da je Klijent primio predmet Ugovora u ispravnom stanju i bez ikakve štete te da nije bilo prigovora i pritužbi.
7.3. Ako postoje značajni nedostaci u vezi s predmetnim artiklom, o čemu je Klijent izvijestio Dobavljača o i na propisani način, Prodavatelj će, nakon pregleda artikla i potvrde da postoji je nedostatak, ukloniti nedostatak, odnosno popraviti proizvod ili zamijeniti neispravan proizvod bez ikakvih nedostataka, u razumnom roku.
7.4. Dobavljač je nije odgovoran za ispravno funkcioniranje stavki opisanih u članku 7.1.:
- ako je stavka koristi suprotno svojoj namjeni, ako se nepropisno održava, to jest, suprotno održavanju upute koje su sastavni dio ovih Općih uvjeta, ako je nedostatak u stavci nastao na namjeru ili nemar Klijenta, uključujući slučajnu štetu ili smrt koja je nastala nakon stavke napustio imovinu Dobavljača;
- ako je proizvod popravljala bilo koja osoba osim Dobavljača, ako su dodatni elementi instalirani bez odobrenja Dobavljača ili ako je proizvod pogrešno instalirana od strane osobe koja nije Dobavljač;
- općenito, ako do kvara dođe zbog bilo koji razlog ili okolnosti izvan kontrole i utjecaja Dobavljača.

UGOVOR PRESTANAK
Članak 8.
8.1. 
Dobavljač može raskinuti Ugovor u bilo kojem trenutku pisanu obavijest Klijentu, ako Klijent ne plati bilo koji dio kupoprodajne cijene unutar dogovorenog roka, kao i u sljedećem odgovarajućem roku, koji ne smije biti manji od osam (8) dana, u kojem slučaju Dobavljač ima pravo zadržati uplate primljene od Klijenta za svrhe naknade štete i troškova, u skladu s ovim Općim uvjetima i uvjeti.
8.2. Ako Dobavljač raskine Ugovor u skladu s člankom 8.1, odnosno ako Klijent, bez krivnje Dobavljača, raskine Ugovor nakon prihvaćanja konačnu ponudu, a prije nego što je Predmet ugovora proizveden i spreman za isporuku, Prodavatelj ima pravo na unaprijed utvrđeni iznos naknade štete i troškova, utvrđen kao Slijedi:
- pravo na naknadu manipulativnih i administrativnih troškova u iznosu od 5% od kupoprodajne cijene;
- naknadu za prekomjernu štetu, u skladu s člankom 448. Zakona o obveznim odnosima, u iznosu od 20% od ukupne ugovorne kupoprodajne cijene, jer te štete sastoje se od organizacijskog sudjelovanja ljudskih resursa i opreme te organizacije poslovne procese, poduzete kako bi se ispunio Ugovor bez obzira na to je li proizvodnja započela;
- trošak naknade za kupnju sirovina u stvarnom iznosu troška;
- iznos naknade u iznosu od 75% ugovorene cijene ako su artikli proizvedeni nakon Specifikacija klijenta (izrađena po mjeri) i ako je Dobavljač već pokrenuo proizvodnju;
- naknadu troškova za pružene usluge (uključujući, ali ne ograničavajući se na, mjerenje, projektiranje, prostorno planiranje) u skladu s Cjenikom Dobavljača;
- naknada štete na u ime potrošene energije i uporabe strojeva, opreme i radne snage u stvarnoj količini, ali najmanje 20 % ukupne ugovorene cijene ako je proizvodnja započela;
- naknade za omalovažavanje za svaku dana prekoračenja roka isporuke zbog krivnje Klijenta u iznosu od 3,00 EUR po m2 skladište koje se koristi za skladištenje.                                     Dobavljač zadržava pravo potraživanja naknadu štete do punog iznosa. Ako pojedinačni slučaj to dopušta, unaprijed određena zbrajaju se iznosi naknade.
8.3. Nadoknaditi opisane gubitke i naknade u članku 8.2 ovih Općih uvjeta, Dobavljač zadržava sljedeća prava, po vlastitom izboru:
- Pravo na zadržavanje plaćanja od strane Klijenta i prijeboj njihovih potraživanja naknadom štete od iznos koji je klijent platio;
- Pravo na traženje naknade za sve gubitke koji su im nastali na temelju ove Opće uvjete i druge primjenjive propise;
- Obvezna naplata svih šteta putem sredstva osiguranja primljena od Klijenta;
- Izvršiti prodaju u svrhu nagodbe (članak 447 Zakona o obveznim odnosima).

KONAČNE ODREDBE
Članak 9.

9.1. Ako utvrđeno je da bilo koja odredba ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora nije valjana ili naknadno postaje nevažeće, ostale odredbe ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora u potpunosti će se primjenjivati i provoditi kao što je valjano.
9.2. Pravo Republike Hrvatske primjenjuje se na ove Opće uvjete i ugovornim odnosima između Dobavljača i Klijenta.
9.3. sporovi između Dobavljača i Klijenta podliježu mjesnoj nadležnosti nadležnog sud u Varaždinu.
9.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 11. prosinca 2020.

U Murskom Središću, 11.12.2020.
SOBOČAN L.l.c.

Sve počinje s pozdravom

Idemo raditi zajedno.